KONFERENCJE I WARSZTATY

Zestawienie udziału w konferencjach i seminariach naukowych oraz dydaktycznych – w moim przypadku w latach 2004-2021 – można podzielić na dwie części: tę sprzed pandemii Covid-19 i wszczęcia dydaktyki oraz uprawiania nauki w sposób zdalny, oraz tę od 2020 roku. Wszyscy akademicy i akademiczki doświadczyliśmy przełomu jakim jest wymuszona praca zdalna, więc warto potraktować to jako pewien próg, wydarzenie węzłowe, krytyczne, i spojrzeć na styl uprawiania nauki, popularyzacji badań oraz prowadzenia dydaktyki od 2020 roku. Więcej o tym później. Zresztą powstaje na ten temat coraz więcej publikacji naukowych i popularno – naukowych.

Chwilowo czynię tutaj rekonstrukcję tylko wydarzeń z 2020-21, w jakich miałam, lub będę jeszcze miała przyjemność wziąć udział czynny lub bierny:

2021

 1. International Scientific Conference “Education and the Challenges of the Multicultural World” – udział bierny

Maria Grzegorzewska University in Warszaw 21st and 22nd of January 2021, online

2. Wykład gościnny na zaproszenie w Uniwersytecie Jagiellońskim (Projekt: “Profesjonalny polonista. Praktyka i profesjonalizacja”) – 9.04.2021, online

https://wse.amu.edu.pl/dla-pracownika/content-wse-pracownik/414274-wyklad-o-tutoringu-akademickim-instytut-tutoringu-szkolnego-i-uniwersytet-jagiellonski

3. Szkolenie z zakresu pracy ze studentami z trudnościami natury psychicznej – udział czynny jako słuchaczka

Uniwersytet Gdański, 15-16 kwietnia 2021, online

4. The International Conference by Ministry of Science and Education: “Enhancing the teaching competences of academic teacher – project Masters of Didactics – udział czynny jako prelegentka

Warsaw, online, 21-22 of June, 2021

5. seminar online: Dyskusja wokół książki Autoetnograficzne “zbliżenia” i “oddalenia”. O autoetnografii w Polsce” – udział bierny

12 kwietnia, 2021, online

6. konferencja dydaktyczna “Ars Docendi” – udział czynny jako prelegentka

20-21.09.2021, online

https://arsdocendi.uj.edu.pl/doskonalenie/konferencja/program

7. VIII Ogólnopolski Kongres Tutoringu – udział czynny jako prelegentka

24-26.09.2021, online

https://www.kongrestutoringu.pl/program/

ROK 2022

 1. Działalność naukowa:
  a. Publikacje:
  Monografia autorska: Karpińska-Musiał Beata: Harcowanie na planie. Her-storia stawania się matką-akademiczką w polskim uniwersytecie, 2021, Lublin: Wyd. Episteme. ISBN 978-83-67049-16-0, 496 s.

  b. konferencje (udział):
  (1) międzynarodowa konferencja z cyklu ATEE 2022 (Association for Teacher Education in Europe) w Dublinie, Irlandia, (aktywny udział z referatem) -czerwiec 2022; https://www.mie.ie/en/research/atee_25-27_may_2022_spring_conference/abstracts/association-of-teacher-education-in-europe-book-of-abstracts-25-6.pdf
  (2) międzynarodowa konferencja organizowana przez ERNAPE (European Research Network About Parents in Education) w Nijmegen, Holandia, sierpień 2022 (aktywny udział z referatem)
  https://www.ernape.org/conferences/nijmegen-2022/

c. realizowane projekty i granty naukowe – patrz pkt 4. Współpraca międzynarodowa

 1. Dydaktyka i wsparcie studentów

  a. szkolenia dydaktyczne, w których brali udział pracownicy: udział w 3. Odsłonie projektu ministerialnego Masters of Didactics Advanced Programme w ścieżce „Educational Leadership”. Dwie tygodniowe szkoły zjazdowe w Warszawie jesienią 2021 i wiosną (czerwiec) 2022. Projekt obejmuje programowanie oraz realizację projektu innowacji zespołowej wokół wdrażania projakościowej dydaktyki akademickiej, w moim przypadku jest to badanie i koordynowanie funkcjonowania zespołu CDDiT UG, powołanego przez JM Rektora UG w kwietniu 2021 roku.
  d. stosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych: zasadniczo standardowo od wielu lat, w tym w ramach Projektu MNiSW Mistrzowie Dydaktyki Wdrożenia od 2020 roku.
  b. wsparcie studentów: organizowane dla studentów warsztaty, spotkania itp. – nie dla studentów, raczej dla kadry akademickiej w moim przypadku.
 2. Współpraca z otoczeniem zewnętrznym – patrz pkt 4. Współpraca z UwB oraz
  (1) Współpraca z ITS (Instytut Tutoringu Szkolnego) w obszarze szkolenia z tutoringu jako metody kształcenia dla nauczycieli akademickich
 3. Współpraca międzynarodowa (umowy, projekty, granty, wyjazdy, wykłady gościnne, wspólne badania)

(1) Wyjazd w ramach SEA-EU na szkołę letnią Breton Language and Culture Summer School do Quimper, uniwersytet w Breście, Bretania, 13-24 czerwiec 2022;
(2) Rozpoczęcie współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku w ramach projektu ETAR Empowering Teacher for Automatic Recognition (ETAR), dwuletnim projekcie Europejskim (European Commission) związanym ze szkoleniem nauczycieli w 4 krajach europejskich w zakresie Rozwijania umiejętności nauczycieli w zakresie definiowania i uznawania kompetencji zdobytych przez uczniów w trakcie pobytu i nauki za granicą. Pobyt na kilkudniowym szkoleniu w Belgii w sierpniu 2022 roku organizowanym przez koordynatora projektu z ramienia Unii Europejskiej. Docelowe działanie – szkolenie nauczycieli z całej Polski w ww. zakresie (jednorazowo w Gdańsku w styczniu 2023); badania pedeutologiczne nauczycieli biorących udział w projekcie w obszarze ich Professional Development.
(3) Udział w projekcie MindtheGeps w ramach CDDiT UG (projekt prof. Łojkowskiej w UG jako element wdrażania planu równości płci) – pobyt w Hiszpanii w Vigo na szkoleniu przygotowującym mentorów akademickich do wspierania kobiet akademiczek w budowaniu ich karier akademickich (mentoring indywidualny oraz szkolenia w tym obszarze w ramach CDDIT UG w nadchodzącym roku akad.)
(4) Współpraca z UwB w ramach projektu tutorskiego wdrażanego przez uniwersytet w Białymstoku dla szkół średnich (szkolenie dla kadr akademickich w obszarze tutoringu akademickiego w lipcu 2022).

 1. Popularyzacja nauki
  a. organizacja wydarzeń
  b. udział pracowników w wydarzeniach: udział osobisty w Nadzwyczajnym Kongresie Edukacyjnym w Warszawie (2 lipca 2022) – jako gość panelowy

listopad 2022

 1. na zaproszenie Instytutu Tutoringu Szkolnego oraz Rektor UHP im. Jana Długosza w Częstochowie do wygłoszenia wykładu gościnnego na konferencji połączonej z DNIEM DYDAKTYKI w ramach projektu DDU – prelekcja 5.11.2022

grudzień 2022

 1. na zaproszenie Centrum Doskonalenia Dydaktycznego APS w WARSZAWIE – realizacja stacjonarnego szkolenia nt. superwizji tutorskich w ramach projektu DDU (6 h) 10.12.2022
 1. Plany na rok 2022/23:
 • Realizacja szkoleń w ramach CDDIT UG , w tym w ramach projektów MindtheGeps
 • Realizacja dwudniowego szkolenia dla nauczycieli z całej Polski w ramach projektu ETAR – styczeń 2023
 • Realizacja szkoleń programowych w ramach CDDIT UG w zakresie dydaktyki akademickiej oraz innowacji dydaktycznych dla kadry badawczo-dydaktycznej UG (cały rok akademicki wg grafiku szkoleń: http://www.cddit.ug.edu.pl)
 • Kontynuacja współpracy z UwB w ramach projektu dla szkół ( etap superwizji nauczycieli)
 • Współredakcja interdyscyplinarnego tomu Beyond Philology z dr Karoliną Janczukowicz
 • Szkoła zimowa projektu Masters of Didactics Advanced Programme ( styczeń 2023) – kontynuacja udziału w projekcie
 • Udział w mobilności dydaktycznej dla pracowników w ramach Erasmus plus ( Malta lub Split)
 • Publikacja trzech artykułów naukowych: w Beyond Philology, oraz w proceedings po ATEE 2022 oraz po ERNAPE 2022 ( dwa we współautorstwie, jeden autorski).
 • Udział w co najmniej jednej konferencji krajowej i jednej międzynarodowej zagranicznej
 1. Obciążenia administracyjne i organizacyjne:
  Funkcja Zastępcy Dyrektora Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG od kwietnia 2021 r.