Teacher training portfolio

Oferta szkoleniowa:

DOSKONALENIE KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO W OBLICZU WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

25 lat doświadczenia edukacyjnego i dydaktycznego, a w tym 15 lat w Uniwersytecie Gdańskim i 6 ostatnich lat trenerskiego w różnych instytucjach (akademickich i szkoleniowych), miastach (Bydgoszcz, Gdańsk, Poznań, Warszawa, Helsingoer, Berlin, Greifswald, Ghent i Arad) i krajach (Polska, Dania, Niemcy, Belgia i Rumunia) pozwalają mi już na pewne autorskie manewry twórcze:-)

Przedstawiam paletę propozycji szkoleń tematycznych, adresowanych przede wszystkim do nauczycieli akademickich, ale również szkolnych.  Możliwe formy to:

  • “in a nutshell” (3-4 h)
  •  szkolenia jednodniowe (8 h)
  • dwu- lub trzydniowe kursy (16-24 h). 
  • indywidualny mentoring w zakresie dydaktyki akademickiej i tematyki szkoleń – ilość godzin do ustalenia (od 3 – 8 h)

Zapraszam do zapoznania się z ofertą zarówno instytucje kształcenia wyższego, szkoły, jak i firmy szkoleniowe aktywne na rynku edukacyjnym, z którymi chętnie podejmuję współpracę. W razie zainteresowania, proszę o kontakt.

Moduł A – Komunikacja w akademii i współpraca międzypokoleniowa 

Szkolenie poświęcone zarówno skutecznej komunikacji międzygeneracyjnej (na poziomie werbalnym i niewerbalnym), jak i radzeniu sobie z problemami dydaktycznymi wynikającymi z różnic pomiędzy pokoleniami, a dotyczącymi planowania zajęć dla Y-ów i Z-ów (doboru celów i metod kształcenia, tworzenia atrakcyjnych dla nich materiałów dydaktycznych, organizacji współpracy i rozwiązywania trudnych sytuacji, do których należą m.in. wysokie wymagania pokolenia Y i Z, mała identyfikacja z uniwersytetem, ciągła obecność online i problemy z koncentracją, wysoka pewność siebie, łaknienie natychmiastowej odpowiedzi zwrotnej oraz potrzeba równowagi między pracą, nauką i życiem). Rezultatem szkolenia ma być wzmocnienie świadomości konieczności modyfikowania dotychczasowych form komunikowania się i współpracy ze studentami lub współpracownikami w obszarze instytucji kształcenia wyższego, jak też każdego innego etapu kształcenia. Nacisk położony jest na te aspekty retoryki, które mają znaczenie dla efektywnego mówienia, słuchania, przetwarzania i współ-konstruowania nowej wiedzy. 

Moduł B – Zarządzanie czasem nauczyciela akademickiego

Szkolenie wychodzi naprzeciw istotnej, a dotąd pomijanej, potrzebie kompetencyjnej środowiska akademickiego lub innego zawodowego, jaką jest brak znajomości efektywnego stosowania powszechnie znanych technik zarządzania czasem pracy, w kontekście realizacji akademickiej ścieżki kariery oraz zadań związanych z dydaktyką szkoły wyższej. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do wykonania indywidualnej diagnozy efektywności pracy twórczej, wyboru optymalnych metod ustalania celów i priorytetów oraz stosowania metod planowania pracy i zarządzania jej czasem. Uczestnik po zakończeniu szkolenia powinien zdobyć umiejętności ustalania celów i priorytetów w pracy twórczej, radzenia sobie ze stresem i “złodziejami czasu” oraz zarządzania motywacją i czasem pracy, umożliwiającymi efektywną pracę nauczyciela akademickiego.

Moduł C – Praca nad motywacją nauczyciela i studenta

Szkolenie powinno wprowadzić uczestników w problematykę psychologii motywacji (mechanizmy i proces motywacji, jej źródeł i rodzajów, typów motywatorów i demotywatorów, teorii potrzeb oraz (samo)badania predyspozycji i preferencji dotyczących motywowania), a także zaprezentować rolę wartości w budowaniu motywacji oraz różnego rodzaju techniki wyznaczenia celów (np. SMART) i strategii motywowania. W ramach szkolenia uczestnicy powinni dowiedzieć się, co wpływa na motywację do nauki, jak budować motywujący przekaz wiedzy faktograficznej i formułować efektywną informację zwrotną, projektować angażujące zadania dla studentów, moderować zaangażowaniem grupy, rozpoznawać spadek motywacji i mu przeciwdziałać, a także modelować postawy proaktywne, budować autonomię studentów i dobre relacje w grupie. Istotnym zagadnieniem szkolenia, które zostanie ujęte w programie, jest przeciwdziałanie problemowi prokrastynacji i wypalenia zawodowego. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie skuteczniej diagnozować postawy swoje oraz studentów/uczniów, oraz szukać rozwiązań najlepszych dla siebie oraz określonych jednostek w społeczności akademickiej. 

 Moduł D – Neurodydaktyka – mit czy rzeczywistość?

Szkolenie jest ofertą zwartego, kompaktowego studium nad znaczeniem neuronauk dla transformacji dydaktyki szkolnej we współczesnej polskiej szkole oraz akademii. Świadomość rosnącej dostępności wiedzy pochodzącej z neurofizjologii, medycyny, neuropsychologii i psychologii poznawczej powoduje, że pedagogika nie może pozostać – i nie pozostaje – obojętna na wybrane jej elementy znaczące dla usprawniania procesów uczenia się przez dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe. Chociaż hasło “neurodydaktyka” budzi nadal kontrowersje wśród pedagogów, należy odróżnić wskazówki czysto metodyczne oparte na wiedzy powszechnej od rzetelnych faktów z zakresu biologii człowieka, które pokazują jak działają nasze mechanizmy poznawcze. Powoduje to konieczność uaktualnienia wiedzy w tym zakresie poprzez kursy szkoleniowe dla nauczycieli praktyków, a pośrednio też konieczność wypracowania nowych, interdyscyplinarnych metod dydaktycznych. W towarzyszącej temu działaniu dyskusji naukowej dochodzi do przenikania się idei i sposobów interpretacji zjawisk znanych psychologom, neurologom i psychiatrom oraz pedagogom. Dochodzi do zapożyczeń, które niekiedy prowadzić mogą do uproszczeń i nieporozumień ze względu na wciąż raczkującą dyskusję o interdyscyplinarności tych nauk. Charakterystyczny jest też pewien opór przed wzajemnym zaakceptowaniem celów oraz powodów, dla których odkrywanie prawideł działania ludzkiego mózgu może okazać się najbardziej skutecznym kluczem do doskonałości osiągania dobrych efektów pedagogicznych. Moje szkolenie jest próbą krytycznego oglądu tej sytuacji, z uwzględnieniem istniejących źródeł wiedzy, krytyki tematu, oraz praktycznym doświadczeniem przekładalności wiedzy ogólnodostępnej na praktyki pedagogiczne i wychowawcze w szkole poddawanej zmianom kulturowym i społecznym.

Moduł E – Mowa bez słów – rola komunikacji  niewerbalnej 

Szkolenie jest ofertą spójnego, zwartego studium teoretyczno-praktycznego nad znaczeniem komunikacji niewerbalnej w środowisku szkolnym i akademickim. Skierowane jest do nauczycieli pragnących poszerzyć spektrum swojej wiedzy na temat mowy ciała, która znajdując swoje odbicie w różnych sferach życia publicznego ( polityka), kulturowego (aktorstwo) i religijnego (obrzędy, rytuały), rzadko kiedy jest podnoszona jako cel dokształcania w środowisku pracy nauczycieli, czyli w szkołach. Zwykle operuje jako moduł doskonalący w środowiskach biznesowych. Tymczasem ma ona kolosalne znaczenie na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, od przedszkolnej, przez podstawowy, gimnazjalny i ponad gimnazjalny. Szkolenie ma na celu wskazanie obszarów, w których nauczyciel może wzmacniać lub osłabiać swój werbalny przekaz edukacyjny, wpływać na efekty swojej pracy merytorycznej, na motywację uczniów oraz na ich zaangażowanie emocjonalne w proces uczenia się, niezależnie od wykładanego przedmiotu. Co ważne, także wskazane zostaną elementy mowy ciała uczniów, które mogą ułatwiać nauczycielowi diagnozę grupy i pomóc przewidywać zachowania destrukcyjne lub wspomagające zarządzanie lekcją.

Moduł F- Wyzwania dysleksji rozwojowej – jak sprzyjać uczniom z trudnościami w uczeniu się?

Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnienia specyficznych trudności w uczeniu się, do których należą dysleksja i dyskalkulia. Jako najczęściej diagnozowane przyczyny niepowodzeń szkolnych sporych ilości współczesnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, obie dysfunkcje nadal często owiane są mitem albo nadgorliwości pedagogów, albo lenistwem dzieci. Tymczasem dysleksja  z jej różnymi obliczami stanowi bardzo poważny i uzasadniony  problem wielu rodzin, gdyż wpływa na ich codzienne funkcjonowanie, a więc nie obejmuje jedynie środowiska szkolnego. Szkolenie, poza teoretyczną dyskusją nad autentycznymi powodami i sposobami pracy z dzieckiem dyslektycznym, obejmie także warsztatową część wypełnioną wskazówkami metodycznymi dla nauczycieli i ćwiczeniami opracowanymi specjalnie dla dyslektyków, pokazującymi jak wdrażać oraz sprawdzać wiedzę i umiejętności szkolne takich dzieci, a także jak budować ich poczucie własnej wartości.

 W przygotowaniu:

Moduł G – Pisanie i projektowanie wniosku projektowego/zarządzanie projektem

Moduł H – Mechanizmy organizacji uczącej się w kontekście uczelni wyższej/szkoły

Moduł I – Edukacja spersonalizowana w uczelni wyższej – jak budować relacje ze studentami – patrz: zakładka SZKOŁY DOKTORSKIE

 

ZAPRASZAM TEŻ NA PROFIL LINKED-IN: